18-07-2018 06:33:50
DZIENNIK LEKCYJNY
E-LEARNING


Logowanie

Nie pamiętam hasła.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU

Regulamin korzystania z kompleksu boisk Moje boisko ORLIK 2012

przy Szkole Podstawowej Nr 3

im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

2.    Zarządcą obiektu,  jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku.

3.    Boiska są czynne w następujących terminach:

a)    planowe zajęcia szkolne dla uczniów SP3:

poniedziałek - piątek                   godz. 8.00 - 14.30

b)    boisko dla grup zorganizowanych dostępne są od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 

 

poniedziałek piątek

sobota

niedziela

Marzec

14:30 17:30

11:00 17:30

11:00 17:30

Kwiecień

15:00 19:30

10:30 19:30

10:30 19:30

Maj

15:30 20:00

11:00 20:00

11:00 20:00

Czerwiec

15:00 21:00

11:00 21:00

11:00 21:00

Lipiec

15:00 21:00

11:00 21:00

11:00 21:00

Sierpień

15:00 21:00

11:00 21:00

11:00 21:00

Wrzesień

16:00 20:30

10:00 20:30

11:00 20:30

Październik

15:00 19:30

10:30 19:30

10:30 19:30

Listopad

14:30 17:30

11:00 17:30

11:00 17:30

c)     planowane zajęcia dla wszystkich chętnych z animatorem sportu:

poniedziałek piątek                  godz. 09.00 - 17.00

d)    w wakacje letnie:

poniedziałek niedziela             godz. 10.00 - 21.00

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1.    Ogólne zasady korzystania z obiektu:

1) obiekt jest ogólnodostępny,

2) korzystanie z obiektu jest  bezpłatne,

3) teren jest objętym ciągłym monitoringiem,

4) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca może zawiesić korzystanie z obiektu,

5) w sytuacji niskiej frekwencji (poniżej 6 osób) oświetlenie obiektu będzie ograniczone do minimum,

6) obiekt udostępnia się do użytku w terminach określonych w pkt. 3 opracowanym przez zarządcę,

7) dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,

8) sprzęt sportowy wydaje animator sportu, po pozostawieniu u animatora dokumentu tożsamości. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zdaje sprzęt i odbiera dowód tożsamości,

9) możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołania zajęć,

10) harmonogram rezerwacji jest dostępny u zarządcy i umieszczony na stronie internetowej pod adresem sp3.swidnik.pl,


2.    Rezerwacja obiektu:

1)    dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu jeżeli z wnioskiem do zarządcy wystąpi osoba fizyczna z określoną imiennie grupą liczącą co najmniej 10 osób,

2)    na zajęcia rezerwowane przeznaczony jest czas codziennie według harmonogramu przedstawionego w pkt. 3b

3)    jeden podmiot może dokonać rezerwacji  max. na 1.30 godz. jeden raz w tygodniu,

4)    osoba rezerwująca winna złożyć zgłoszenie rezerwacji wraz z imienną listą uczestników,

3.    Podstawowe obowiązki użytkownika:

1)    przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,

2)    stosowanie się do poleceń zarządcy,

3)    wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem,

4)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

5)    niezwłoczne informowanie zarządcy o wszelkich uszkodzeniach urządzeń,

6) w przypadku rezerwacji miejsca na boisku i nie zgłoszenia się na zajęcia, bez uprzedniego poinformowania zarządcy, podmiot wynajmujący obiekt zostaje usunięty z harmonogramu bez informowania go o tym fakcie,

4.    Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

1)    spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

2)    palenia papierosów,

3)    wprowadzania zwierząt,

4)    dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,

5)    poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk.

6)    niszczenia trawy wokół ogrodzenia i parkowania rowerów,

5.    Sankcje i odpowiedzialność

1.    Zarządca odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

a)    złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,

b)    pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,

c)     posiadają nieodpowiednie obuwie.

2.    W uzasadnionych przypadkach zarządca może wezwać służby mundurowe, w szczególności Straż Miejską lub Policję.

3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)    Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Dyrektor w godzinach urzędowania.

2)    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marzec 2013 r.

Wygenerowano w sekund: 0.04 329,099 unikalne wizyty