Nauczanie zdalne w SP3 jest prowadzone na platformie Microsoft Teams już od marca 2020 roku. Kadra nauczycielska została przeszkolona przez firmę zewnętrzną w marcu 2020 i szkoła rozpoczęła prowadzenie regularnych wideolekcji. Każdy nauczyciel prowadzi wideolekcje na platformie MS Teams zgodnie z planem lekcji. Plan lekcji nie uległ zmianie. Każda lekcja rozpoczyna się punktualnie, zgodnie z dzwonkami obowiązującymi w szkole i trwa 30 minut. Nauczyciele prowadzą wideolekcje zarówno z domu, jak i ze szkoły. Frekwencja jest sprawdzana zgodnie ze stanem faktycznym. Obowiązuje dotychczasowy system oceniania opisany w statucie szkoły.

Szkoła dba o rozwój metodyki nauczania zdalnego i jak najpełniejsze wykorzystywanie narzędzi i funkcjonalności pakietu Office 365. Nauczyciele prowadzą lekcje w oparciu o Notes zajęć One note, który jest podstawą pracy na platformie. Umieszczają w nim materiały z zajęć, pliki graficzne, filmowe i dźwiękowe oraz scenariusze lekcji. To bardzo ważne dla uczniów nieobecnych na wideolekcji. Wideolekcje są nie tylko rozmową nauczyciela z uczniami, dzięki temu, że nauczyciele podczas wideolekcji udostępniają na pulpicie zawartość Notesu zajęć Office 365, co znacznie podnosi jakość przekazu oraz różnicuje przekazywanie wiedzy, włączając zarówno kanał słuchowy, jak i wzrokowy. Uczniowie mają również możliwość pisania na udostępnianej na pulpicie Tablicy MS Teams zwanej Collaboration space.

Uczniowie, oprócz zeszytów tradycyjnych, korzystają również z zeszytów cyfrowych MS Teams, do których nauczyciel ma w każdej chwili wgląd. Korzystanie z cyfrowych zeszytów aktywizuje pracę ucznia podczas lekcji zdalnej. Odsyłanie prac domowych odbywa się za pomocą zakładki Prace MS Teams oraz zeszyty cyfrowe. Sprawdziany i kartkówki przesyłane są w zakładce Prace jako pliki standardowe bądź utworzone w aplikacji Forms Office 365.

Prowadzone są otwarte wideolekcje oraz szkolenia nauczycielskie, podczas których nauczyciele prezentują, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać narzędzia MS Teams do budowania atrakcyjnej metodycznie jednostki lekcyjnej.

W MS Teams są prowadzone zebrania rady pedagogicznej, Rady Rodziców, zebrania Z rodzicami, Dni otwarte, zebrania zespołów nauczycielskich, zajęcia dodatkowe i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Na okres nauki zdalnej została przeorganizowana praca pedagogów, psychologów I nauczycieli wspomagających. Wśród uczniów, których rodzice zgłosili zapotrzebowanie, rozdysponowano komputery I tablety.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top