TERMIN

ZADANIA

31 VIII

Rada pedagogiczna.

od 31 VIII

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych: przygotowanie planów pracy i propozycji działań na nowy rok szkolny, opracowanie dokumentu „Sposób realizacji wniosków z nadzoru za rok 2017/18, wybór jednej kompetencji kluczowej na rok bieżący, wybór propozycji kandydatur do Nagrody Dyrektora i Nagrody Burmistrza.

3 IX

Rozpoczęcie roku szkolnego 8:00 msza święta, 9:00 uroczyste rozpoczęcie dla klas I w sali gim. oraz spotkania z wychowawcami dla pozostałych klas.

3 IX

Ślubowanie uczniów klas pierwszych SP i pasowanie na ucznia.

do 7 IX

Przekazanie do sekretariatów informacji, którzy uczniowie nie uczęszczają na religię.

do 7 IX

Dokonanie podziału uczniów wg stopnia zaawansowania j. angielskiego

klasy 4-8 i 3gim.

do 7 IX

Zapoznanie uczniów z zasadami oceniania przedmiotowego i zachowania oraz z wymaganiami edukacyjnymi.

do 7 IX

Dla nauczycieli klas I-VIII opracowanie wykazu tematów z poszczególnych przedmiotów i umieszczenie go w e-dzienniku.

do 12 IX

Opracowanie planów pracy wszystkich zespołów nauczycielskich i złożenie w sekretariatach.

10 IX

Spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych (wybór kandydata do Nagrody Burmistrza, wybór jednej kompetencji kluczowej).

do 10 IX

Przesłanie do L. Wawszczak dokumentu „Sposób realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego” oraz informacji nt. wybranej kompetencji kluczowej.

13 IX

Rada pedagogiczna - zaopiniowanie przydziału czynności dodatkowych, zaopiniowanie kandydatów do nagród, zatwierdzenie planu pracy szkoły, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

do 14 IX

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego i planu rozwoju.

22 IX

Sprzątanie świata.

do 21 IX

Przygotowanie harmonogramu imprez i konkursów (klasy 1-8).

24 IX

Zebrania rodziców wszystkich poziomów klasy VIII i III Gim. podają szczegółowe zasady egzaminów oraz zbierają deklaracje wyboru języka obcego na egzamin.

do 28 IX

Złożenie deklaracji wyboru języka obcego, który będzie zdawany w cz. III EG i klas VIII.

do 28 IX

Spotkanie Rady Rodziców – zaopiniowanie Planu Pracy Szkoły, wybór przewodniczącego Rady Rodziców.

do 28 IX

Zebranie wychowawców i nauczycieli klas IV z udziałem wychowawcy z I etapu edukacji , tzw. „przekazanie”.

do 28 IX

Organizacja ppp – przygotowanie protokołów ppp i złożenie do E. Mulawy, A. Patyry. Wpisanie w e-dzienniku wykazu uczniów objętych pomocą pp (zarówno z orzeczeniami i opiniami, jak i wszystkich pozostałych uczniów wymagających pomocy) w zakładce „Dodatkowe informacje – informacje widoczne dla wszystkich nauczycieli”.

do 30 IX

Przesłanie propozycji tematów projektów edukacyjnych do p. Renaty Piątkiewicz (dotyczy oddziałów gimnazjalnych).

5 X

„Do Hymnu!” – uroczystość z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości.

8 X

Dzień Absolwenta - dotyczy G1.

24 X

Pasowanie na przedszkolaka.

22 X

Dzień Otwarty Szkoły.

do 31 X

Składanie do dyrektora wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przygotowanie planu doskonalenia zawodowego.

5 XI

Rada pedagogiczna (zaopiniowanie dostosowania warunków EG i Egzaminu Ósmoklasisty).

9 XI

Akademia z okazji Święta Niepodległości.

19 XI

Zebrania klas VIII i III Gim. (potwierdzenie przez rodziców poprawności danych i informacja o dostosowaniu warunków Egzaminów 2019).

20 XI

Dyskoteka andrzejkowa.

XI/XII

Egzaminy próbne klas III gim.

XI/XII

Egzaminy próbne klas VIII.

17 XII

Spotkanie bożonarodzeniowe pracowników szkoły i nauczycieli emerytów.

XI/XII

Rada pedagogiczna. Zaopiniowanie planu finansowego szkoły.

do 21 XII

Wystawienie wszystkich proponowanych ocen z przedmiotów oraz zachowania.

22-31 XII

Zimowa przerwa świąteczna.

1 I

Nowy Rok – dzień wolny od pracy.

7 I

Zebrania z rodzicami godz. 17:00 – poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec półrocza ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich/nagannych ocen z zachowania. Dzień Otwarty Szkoły 18:00 – 19:00.

koniec stycznia

Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych - omówienie postępów dzieci i przekazanie wniosków z obserwacji.

I

Spotkanie z rodzicami klas IV – przedstawienie programu wychowania do życia w rodzinie.

6 II

Zabawa karnawałowa klas starszych.

7 II

Zabawa karnawałowa klas I-III.

do 28 I

Ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych.

31 I

Rada klasyfikacyjna - złożenie informacji o realizacji podstawy programowej w I semestrze.

2 II

Bal klas III Gim.

4 II

Rada pedagogiczna – informacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, podsumowanie pracy w I semestrze.

5-8 II oraz 4 III

Zebrania podsumowujące semestr I – przekazanie ocen uzyskanych w I semestrze, osiągnięć uczniów, sukcesów szkoły.

11 – 24 II

Ferie zimowe.

I

Przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp.

II

Podanie do publicznej wiadomości zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do szkoły.

II-III

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i I klasy zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

14 III

Egzamin DSD1 w G1.

21 III

Pierwszy Dzień Wiosny - wyjścia klas.

25 III

Dzień Otwarty Szkoły.

1 IV

Szkolenie zespołów nadzorujących Egzamin gimnazjalny.

2 IV

Szkolenie zespołów nadzorujących Egzamin ósmoklasisty.

8 IV

Odprawa zespołów nadzorujących Egzamin gimnazjalny.

11 IV

Odprawa zespołów nadzorujących Egzamin ósmoklasisty.

III/IV

Okres rekolekcji wielkopostnych.

koniec kwietnia

Zebrania podsumowujące w oddziałach przedszkolnych - przedstawienie rodzicom wniosków z obserwacji.

18-23 IV

Wiosenna przerwa świąteczna.

IV

Podanie do publicznej wiadomości wykazu dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych.

IV

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (SP3).

V

Sprawdzian klas III SP.

10-12 IV

Egzamin gimnazjalny.

15-17 IV

Egzamin ósmoklasisty.

od 15 V do 15 VI

Termin zgłoszenia uczniów do świetlicy na kolejny rok szkolny.

1 V

Dzień wolny od pracy – Międzynarodowe Święto Pracy.

2V

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

3 V

Dzień wolny od pracy – Święto Konstytucji 3 Maja.

V

Próbna ewakuacja.

8-10 V

Egzaminy próbne klas VII SP (przygotowane przez nauczycieli).

30 IV

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

15 V

Składanie wniosków o dopuszczenie nowych programów i podręczników.

20 V

Zaopiniowanie zgłoszonych programów i podręczników przez zespół przewodniczących.

do 17 V

Wystawienie wszystkich proponowanych ocen z przedmiotów oraz zachowania.

20 V

Zebrania z rodzicami godz. 17:00 – poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec roku ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich/nagannych ocen z zachowania. Dzień Otwarty Szkoły 18:00 – 19:00.

27 V

Rada pedagogiczna - zaopiniowanie zestawu programów i podręczników.

do 30 V

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

VI

Egzamin próbny DSD dla klasy VIIB.

V/VI

Wymiana młodzieży z Niemcami.

12 VI

Złożenie do sekretariatów sprawozdań z pracy zespołów, pedagoga, psychologa, biblioteki, samorządu uczniowskiego.

do 10 VI

Ostateczne wystawienie ocen rocznych.

12 VI

Rada klasyfikacyjna - złożenie informacji o realizacji podstawy programowej w roku szk.2017/18.

14 VI

Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne – G1.

17 VI

Rada pedagogiczna - podsumowanie roku szkolnego. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

18 VI

Uroczyste zakończenie klas VIII.

19 VI

Uroczyste zakończenie klas III G1 godz. 17:00.

20 VI

Boże Ciało – dzień wolny.

21 VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-VII.