Termin

Zadanie

od 31 VIII

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych – przygotowanie planów pracy i propozycji działań na nowy rok szkolny oraz wybór propozycji kandydatur do nagród.

4 IX

Rozpoczęcie roku szkolnego – spotkania z wychowawcami klas.

4 IX

Ślubowanie uczniów klas pierwszych SP i pasowanie na ucznia.

do 8 IX

Przekazanie wicedyrektorom informacji, którzy uczniowie nie uczęszczają na religię.

do 8 IX

Dokonanie podziału uczniów wg stopnia zaawansowania j. angielskiego klasy 4-7.

do 8 IX

Zapoznanie uczniów z zasadami oceniania przedmiotowego i zachowania oraz z wymaganiami edukacyjnymi.

do 8 IX

Dla chętnych: opracowanie wykazu tematów z poszczególnych przedmiotów i umieszczenie go w e-dzienniku - nauczyciele SP klas 1-7.

*tematy godzin wychowawczych należy opracować po zatwierdzeniu nowego programu profilaktyczno-wychowawczego.

do 12 IX

Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego, promocji szkoły, nauczycieli świetlicy, nauczycieli przedszkola - złożenie w sekretariacie. Przygotowanie i harmonogramu imprez, konkursów.

do 10 IX

Opracowanie planów pracy pedagogów, psychologa, SCI, Samorządu Szkolnego.

11 IX

14 IX

Spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych (wybór kandydata do Nagrody Burmistrza).

do 12 IX

Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych, złożenie w wersji papierowej i elektronicznej u wicedyrektorów.

do 12 IX

Przesłanie wicedyrektorom dokumentu „Sposób realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego”.

do 14 IX

Przygotowanie harmonogramu imprez i konkursów (klasy 1-7).

do 14 IX

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego i planu rozwoju.

14 IX

Rada pedagogiczna - zaopiniowanie podziału godzin, przydziału czynności dodatkowych, zaopiniowanie kandydatów do nagród, zatwierdzenie planu pracy szkoły, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

15 IX

Sprzątanie świata.

25 IX

Spotkanie z rodzicami klas IV i V. Przedstawienie programu „Wychowania do życia w rodzinie”. Zdiagnozowanie, którzy uczniowie klas IV i V nie będą uczęszczać na zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”.

18 - 25 IX

Zebrania rodziców (klasy IV i V w jednym dniu ze względu na informacje o wdż).

do 29 IX

Złożenie deklaracji wyboru języka obcego, który będzie zdawany w cz. III EG.

do 29 IX

Stworzenie jednego programu profilaktyczno-wychowawczego oraz proponowanych tematów godzin wychowawczych.

do 29 IX

Spotkanie Rady Rodziców – zaopiniowanie Planu Pracy Szkoły, przygotowanie wyborów do RR, zatwierdzenie programu profilaktyczno-wychowawczego.

do 29 IX

Zebranie wychowawców II etapu edukacji z udziałem wychowawcy z I etapu edukacji (dotyczy wychowawców klas III i IV SP).

do 29 IX

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przygotowanie kart ppp i złożenie do pedagogów. Wpisanie w dzienniku elektronicznym wykazu uczniów objętych pomocą psychologiczną (zarówno z orzeczeniami i opiniami, jak i wszystkich pozostałych uczniów wymagających pomocy) w zakładce „Dodatkowe informacje - informacje widoczne dla wszystkich nauczycieli”.

do 30 IX

Przesłanie propozycji tematów projektów edukacyjnych do p. Renaty Piątkiewicz (dotyczy oddziałów gimnazjalnych).

2 X

Dzień Absolwenta - dotyczy G1.

23 X

Pasowanie na przedszkolaka.

23 X

Dzień Otwarty Szkoły.

do 31 X

Składanie do dyrektora wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przygotowanie planu doskonalenia zawodowego.

do 31 X

Sprawdzenie poprawności danych osobowych uczniów klas I - VII SP na podstawie odpisu aktu urodzenia.

6 XI

Rada pedagogiczna G1 (zaopiniowanie dostosowania warunków EG 2018r.).

10 XI

Akademia z okazji Święta Niepodległości G1.

20 XI

Zebrania klas III Gim. (potwierdzenie przez rodziców poprawności danych i informacja o dostosowaniu warunków EG 2018r.).

do 27 XI

Przygotowanie projektu nowego statutu szkoły i zaopiniowanie go przez RR i SU.

27 XI

Rada pedagogiczna - Przyjęcie nowego statutu szkoły.

23 XI

Dyskoteka andrzejkowa.

XI / XII

Egzaminy próbne klas III gim.

do 15 XII

Wystawienie wszystkich proponowanych ocen z przedmiotów oraz zachowania.

18 XII

Zebrania z rodzicami godz. 17:00 – poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec półrocza ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich/nagannych ocen z zachowania. Dzień Otwarty Szkoły 18:00 – 19:00.

19 XII

Spotkanie bożonarodzeniowe pracowników szkoły i emerytów.

23 - 31 XII

Zimowa przerwa świąteczna.

XII / I

Rada pedagogiczna. Zaopiniowanie planu finansowego szkoły.

1 I

Nowy Rok – dzień wolny od pracy.

11 I

Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych- omówienie postępów dzieci i przekazanie wniosków z obserwacji.

15 I

Zabawa karnawałowa 4 – 7 i 2 Gim.

16 I

Zabawa karnawałowa 1 - 3.

do 15 I

Ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych.

17 I

Rada klasyfikacyjna.

do 18 I

Złożenie informacji o realizacji podstawy programowej w I semestrze.

22 I

Rada pedagogiczna – informacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, podsumowanie pracy w I semestrze.

20 I lub 27 I

Bal klas III Gim.

29 I - 11II

Ferie zimowe.

19 II

Zebrania z rodzicami – przekazanie ocen uzyskanych w I semestrze, podsumowanie pracy, przedstawienie osiągnięć uczniów.

25 I

Przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp.

II

Podanie do publicznej wiadomości zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do szkoły.

II - III

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i I klasy zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

13 III

Egzamin DSD1 w G1.

26 III

Dzień Otwarty Szkoły.

26 III

Szkolenie zespołów nadzorujących EG.

III / IV

Okres rekolekcji wielkopostnych.

10 IV

Zebrania podsumowujące w oddziałach przedszkolnych - przedstawienie rodzicom wniosków z obserwacji.

29 III - 3 IV

Wiosenna przerwa świąteczna.

IV

Podanie do publicznej wiadomości wykazu dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych.

IV

Sprawdzian klas III SP.

IV

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (SP3).

9 IV

Zebrania z rodzicami klas II Gim. – organizacja EG 2019r.

18 - 20 IV

Egzamin gimnazjalny.

23 IV

Rada pedagogiczna- zaopiniowanie arkusza organizacyjnego.

od 15 V do 15 VI

Termin zgłoszenia uczniów do świetlicy na kolejny rok szkolny.

1 V

Dzień wolny od pracy – Międzynarodowe Święto Pracy.

2V

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

3 V

Dzień wolny od pracy – Święto Konstytucji 3 Maja.

4 V

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

V

Próbna ewakuacji.

9 - 11 V

Egzaminy próbne klas II G1 i VII SP.

IV / V

Akademia „Święto Szkoły”.

15 V

Składanie wniosków o dopuszczenie nowych programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania.

15 V

Składanie wniosków o włączenie podręczników, materiałów ćwiczeniowych do szkolnego zestawu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.

21 V

Zaopiniowanie zgłoszonych programów i podręczników przez zespół przewodniczących.

do 10 V

Wystawienie wszystkich proponowanych ocen z przedmiotów oraz zachowania.

21 V

Zebrania z rodzicami godz. 17:00 – poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec półrocza ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich/nagannych ocen z zachowania. Dzień Otwarty Szkoły 18:00 – 19:00.

28 V

Rada pedagogiczna. Zaopiniowanie zestawu podręczników i programów obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019.

do 30 V

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

31 V

Boże Ciało – dzień wolny.

1 VI

Dzień Dziecka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

VI

Egzamin próbny DSD dla klasy VII B SP i II D G.

V / VI

Wymiana młodzieży z Niemcami.

12 VI

Złożenie sprawozdań z pracy zespołów, pedagoga, psychologa, biblioteki, samorządu uczniowskiego.

14 VI

Złożenie informacji o realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2017/2018.

do 11 VI

Ostateczne wystawienie ocen rocznych.

do 12 VI

Podania o egzaminy sprawdzające – G1.

13 VI

Rada klasyfikacyjna.

14 VI

Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne – G1.

18 VI

Rada pedagogiczna - podsumowanie roku szkolnego. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

21 VI

Uroczyste zakończenie klas III G1 godz. 17:00.

22 VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I - VII w budynku przy ul. Kopernika 9A.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Szkolny Klub Pana Cogito Schulen: Partner der Zukunft

Back to top