Jesteśmy kameralną szkołą, w której każdy uczeń może czuć się komfortowo i bezpiecznie. Jako jedna z niewielu szkół w Polsce, a w Świdniku jedyna, szkoła nasza kształci dzieci młodsze i starsze w oddzielnych budynkach (w 2019/2020 w budynku zielonym będą klasy I-IV, a budynku żółtym – klasy V-VIII).

Każdy z budynków ma własną stołówkę, salę gimnastyczną, Orlik. Dla dzieci młodszych jest nowoczesny i przyjazny przyszkolny plac zabaw.

Mamy przestronną świetlicę, składającą z trzech odrębnych pomieszczeń. Jedna przeznaczona jest do zabaw, druga do wykonywania prac plastycznych i multimedialnych, trzecia umożliwia odrabianie lekcji w całkowitej ciszy, pod opieką nauczyciela.

Dla nas każdy uczeń jest ważny. Dbamy o dobre relacje i ścisłą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Zapewniamy bardzo dobre warunki do rozwoju psychofizycznego naszych uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb.

Szkoła oferuje fachowe wsparcie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W placówce pracuje dwóch pedagogów i psycholog, z którymi ściśle współpracują wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów. Pedagodzy i psycholog udzielają pomocy uczniom na każdym etapie kształcenia.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie doświadczający problemów objęci są pomocą pedagoga szkolnego i całego zespołu wychowawczego, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Uczniowie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej objęci są zajęciami rewalidacji. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych prowadzony jest indywidualny tok nauki.

Oferujemy szeroki wachlarz kół zainteresowań. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych adresowane są dodatkowe zajęcia.

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowujemy stabilny wzrost liczby laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów kuratoryjnych. Uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy przedmiotowe i sportowe na poziomie międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uczniowie klas I-III zajmują wysokie lokaty w konkursach pozaszkolnych: recytatorskich, ortograficznych, plastycznych i matematycznych.

Nasza szkoła jest jedną z trzech szkół w województwie lubelskim, które realizują program DSD1 przygotowujący uczniów do międzynarodowego egzaminu i zdobycia certyfikatu z języka niemieckiego. Od klasy II uczymy się, oprócz języka angielskiego, drugiego języka obcego – języka niemieckiego. W klasie VII klasa ta staje się klasą dwujęzyczną z wiodącym językiem niemieckim. Szkoła oferuje swoim uczniom wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych. Podróżujemy wraz z uczniami do Niemiec, Austrii czy Szwajcarii.

W szkole działa teatr szkolny na wszystkich poziomach wiekowych. Nasza szkoła jako jedyna w mieście od lat prezentuje – z sukcesami – swoje spektakle na cyklicznym przeglądzie spektakli profilaktycznym.

W kalendarz szkoły na stałe wpisały się cykliczne wydarzenia organizowane w duchu pracy zespołowej.

Realizowane są nowatorskie programy edukacyjne i wychowawcze, np. system e-learningu, profesjonalne szkolenia z technik uczenia się. Od września 2019 roku wprowadzamy jedną klasę V z rozszerzonym programem biologiczno-geograficznym - na cały czteroletni cykl nauczania „Projekt Ziemia i my”.

Przywiązujemy wielką wagę do tego, by nasi uczniowie nabywali nie tylko wiedzę i umiejętności przedmiotowe, ale również kształcili kompetencje kluczowe, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie w środowisku społecznym i zawodowym.

Lubelskie Kuratorium Oświaty w 2016r. wysoko oceniło naszą szkołę jako szkołę przyjazną uczniom, w której proces nauczania przebiega na bardzo wysokim poziomie.

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, 21-040 Świdnik ul. Kopernika 9A informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.sp3.swidnik.pl i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

9. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:

10. Zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz oso b przebywających na terenie szkoły;

 • ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
 • wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
 • ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
 • zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
 • zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego.

11. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.

12. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 1 miesiąc, a następnie automatycznie kasowane przez system.

13. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

14. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

15. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych

 

Marek Kwieciński

Budynek przy ul. Kopernika 9

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 12:00

Nasza szkoła posiada status Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec.

Realizowany jest tu program DSD I – Deutsches Sprachdiplom (Dyplom Znajomości Języka Niemieckiego). Dzięki temu uczniowie klas dwujęzycznych pod opieką doświadczonych germanistów posiadających profesjonalne przygotowanie merytoryczne i metodyczne przygotowują się do międzynarodowego certyfikatu znajomości języka niemieckiego, który według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego zaświadcza znajomość języka na poziomie A2 lub B1, czyli na poziomie pełnej samodzielności. Pomyślne zdanie egzaminu uwieńczone jest wręczeniem uznawanego na całym świecie dyplomu językowego, który jest ważny bezterminowo.

Szkoła uczestniczy również w międzynarodowym projekcie PASCH- Szkoły – Partnerzy Przyszłości.

Uczniowie, którzy uzyskają dyplom DSD pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę w szkole średniej osiągając poziom B2/C1 i zdobyć dyplom DSD drugiego stopnia. W dalszej kolejności posiadanie takiego certyfikatu daje możliwość studiowania na wielu polskich i europejskich uczelniach, uzyskania stypendiów w krajach niemieckojęzycznych a w przyszłości może ułatwić podjęcie w nich pracy. Ważne również jest to, że rodzice uczniów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i przystąpieniem ich dzieci do egzaminu DSD.

Nauka w klasach niemieckojęzycznych wspierana jest przez stypendystów organizacji „Kulturweit”, którzy pełnią rolę native speakerów podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych - rozwijających zainteresowania uczniów językiem i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego.

Proces nauczania uatrakcyjniają dodatkowo coroczne wyjazdy edukacyjne do Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołą w Bad Homburg (Niemcy).

Budynek przy ul. Kopernika 9A

Iwona Zamiar

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 8:30 - 17:00 7:30 - 15:00

Budynek przy ul. Kopernika 9

Jowita Reszka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

Monika Walczak

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

Budynek przy ul. Kopernika 9A

Eliza Dudka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30 - 11:30

12:45 - 16:00

6:15 - 11:15

6:15 - 13:00

10:45 - 16:45

Jarosław Gileta

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

   

11:15 - 16:15

10:30 - 16:30

10:30 - 12:30

Dorota Lorenc-Pasieczna

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10:45 - 16:45

10:45 - 16:45

10:45 - 16:45

6:30 - 10:30

6:15 - 10:15

Ewa Szalecka-Gronek

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

6:30 - 12:00

6:30 - 11:30

  6:30 - 12:00

Katarzyna Wiśniewska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:15 - 11:30

6:15 - 10:30

    12:30 - 16:00

Anna Niedzielska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 11:45 - 16:45

10:00 - 16:00

Sylwia Stolarczuk

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

     

 

12:45 - 15:45

Agnieszka Pachuta

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10:00 - 14:00

     

 

Maria Lorenz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:30 - 15:30

11:30 - 14:30 9:30 - 12:30    

Monika Arciszewska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:00 - 16:25

8:30 - 12:35

13:35 - 14:30

10:55 - 12:35

13:35 - 15:55

10:55 - 14:30  

Budynek przy ul. Kopernika 9A

Karolina Galant

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:00 - 17:00 

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30

Budynek przy ul. Kopernika 9

Katarzyna Sterniczuk

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 - 16:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:00

Budynek przy ul. Kopernika 9A

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:00-15:00

B. Milanowska

8:00-14:00

B. Milanowska

8:00-14:00

B. Milanowska

10:45-12:45

M. Żabińska

8:00-14:00

B. Milanowska

 

8:00-14:00

B. Milanowska

Budynek przy ul. Kopernika 9

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:00 - 10:35

A. Pachuta

10:45-14:25

M. Żabińska

10:45 - 13:45

M. Żabińska

nieczynna

9:50 - 11:30

B. Gawlik

nieczynna

Budynek przy ul. Kopernika 9A

lek. dent. Izabela Ścirka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 - 14:00

9:00 - 14:00

12:00 - 18:00

8:00 - 14:00

12:00 - 18:00

Budynek przy ul. Kopernika 9

lek. dent. Andrzej Czamara

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

W godzinach pracy szkoły

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top