Ogólna procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.
  3. Wykaz wypożyczonych przez ucznia książek można sprawdzić w katalogu online biblioteki https://m004281.molnet.mol.pl/, logując się tak jak do dziennika lekcyjnego. (dostęp również ze strony internetowej szkoły http://sp3.swidnik.pl/ , w zakładce BIBLIOTEKA/KATALOG ONLINE)

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie klas 8.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Składanie dokumentów rozpocznie się 15.06.2020. Proszę o zapoznanie się z dokładnymi informacjami na temat rekrutacji.

Katarzyna Radek- pedagog/doradca zawodowy

Od poniedziałku 25 maja nasza szkoła otwiera konsultacje dla uczniów klas ósmych z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniowie będą uczestniczyć w konsultacjach po uprzednim umówieniu się z nauczycielem przedmiotu. Harmonogram konsultacji został podany do Państwa informacji w komunikacie na dzienniku elektronicznym.

Konsultacje dla uczniów pozostałych klas zostaną uruchomione, zgodnie z wytycznymi MEN, od 1 czerwca.

Konsultacje będą odbywać się zgodnie z procedurami reżimu sanitarnego opracowanymi na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informujemy, że od dnia 11 maja otwieramy nasze przedszkole w stałych godzinach pracy 7.00 – 17.00. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone przy uwzględnieniu wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

Przedszkola będą funkcjonowały pod szczególnym reżimem sanitarnym. Najważniejszą kwestią jest zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków.

Gmina Miejska Świdnik realizuje projekt grantowy „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 - „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu Gmina otrzymała 100 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, niezbędnego do realizacji zdalnego nauczania wprowadzonego w związku z obowiązywaniem stanu epidemii.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Przypominamy o obowiązku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku w roku szkolnym 2020/2021. Rodzice/opiekunowie prawni powinni potwierdzić wolę przyjęcia w terminie od 8.04 do 15.04.2020 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym

Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka
do oddziału przedszkolnego

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top