W okresie od 3 lutego do 17 lutego 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/21. Zgłoszenia dotyczą dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku. Do klasy I przyjmowane są dzieci 7-letnie (które w roku kalendarzowym 2020 kończą 7 lat). Rodzice mogą podjąć decyzję o zapisaniu dziecka 6-letniego do klasy I, jeżeli:
1. w roku poprzedzającym przyjęcie do szkoły ukończyło ono roczne przygotowanie przedszkolne; w takiej sytuacji należy przedstawić w szkole odpowiedni dokument z przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
2. posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; opinię można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pod którą podlega przedszkole dziecka.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku informuje, że w dniu 31 grudnia 2019r rozstrzygnięty został konkurs na najem pomieszczeń na prowadzenie stołówki. Od 2 stycznia 2020 roku stołówkę prowadzić będzie firma BAR Kaloria Małgorzata Lukawska.

Regulamin konkursu ofert na najem pomieszczeń na prowadzenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku.

LINK DO ZAKŁADKI Z OGŁOSZENIAMI

Informuję, że w dniu dzisiejszym upłynął termin składania ofert na wynajem pomieszczeń na prowadzenie stołówki. Nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym w dniu 17 grudnia 2019r. zostanie konkurs zostanie ponownie ogłoszony. Dokumenty konkursowe będą do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy Państwa na konsultacje z nauczycielami w ramach Dnia Otwartego Szkoły w dniu 9 grudnia. Nauczyciele uczący w klasach 4-8 będą pełnić dyżur w budynku żółtym w godz. 18:00-19:00 (wykaz sal w tabeli).

TABELA DYŻURÓW KL I-III TABELA DYŻURÓW KL IV-VIII

Regulamin konkursu ofert na najem pomieszczeń na prowadzenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku.

LINK DO ZAKŁADKI Z OGŁOSZENIAMI

Gmina Miejska Świdnik zrealizowała projekt dofinasowany ze środków zewnętrznych z rządowego ,,Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Gmina Miejska Świdnik w okresie od 23.07 do 31.10.2019 r. realizowała projekt pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”, który został sfinansowany z dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Projekt przewidywał zakup wyprawek szkolnych, w tym podręczników, książek pomocniczych i pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich w przedszkolach oraz uczniów romskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez placówki oświatowe.

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców". W ramach akcji wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top