Zarządzenie OW Nr 113/2020 Burmistrza Miasta Świdnik

z dnia 29.07.2020r.

w sprawie

wzoru dokumentów wykorzystywanych w procesie przyznawania i wypłaty stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Na podstawie

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz 713) i § 5 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 09.07.2020r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020r., poz.3846) zarządzam, co następuje:

§1.1. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium danego stopnia dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wzór informacji niezbędnej do uruchomienia wypłaty środków z tytułu przyznania uczniowi stypendium Burmistrza Miasta Świdnik oraz wystawienia PIT-11, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 w szkole podstawowej nr 3

Od września uruchomiona zostanie we wszystkich świdnickich przedszkolach aplikacja 4 parents. Jest to darmowa aplikacja mobilna dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, której głównym zadaniem jest obustronny kontakt z przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko. Aplikacja umożliwia rodzicom kontrolę wejść i wyjść dziecka, kontrolę naliczonych opłat, automatyczną zapłatę należności, odbieranie komunikatów o wydarzeniach w przedszkolu, zgłaszanie nieobecności dziecka w czasie rzeczywistym i na przyszłość. Rejestracja obecności Państwa dzieci w placówce odbywać się będzie automatycznie za pomocą indywidualnych PIN-ów (dla każdego z rodziców system wygeneruje inny indywidualny nr PIN) wprowadzanych na tablecie przez osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola. Na stronie https://4parents.pl/ znajdziecie Państwo informacje dotyczące platformy 4parents.

Wyniki Ligi Klas na rok szkolny 2019/ 2020

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Proponuję zapoznać się z bardzo pomocną ściągawką.

Katarzyna Radek - pedagog/doradca zawodowy

Ogólna procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.
  3. Wykaz wypożyczonych przez ucznia książek można sprawdzić w katalogu online biblioteki https://m004281.molnet.mol.pl/, logując się tak jak do dziennika lekcyjnego. (dostęp również ze strony internetowej szkoły http://sp3.swidnik.pl/ , w zakładce BIBLIOTEKA/KATALOG ONLINE)

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie klas 8.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Składanie dokumentów rozpocznie się 15.06.2020. Proszę o zapoznanie się z dokładnymi informacjami na temat rekrutacji.

Katarzyna Radek- pedagog/doradca zawodowy

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top