Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, a także klas wyższych niż klasa I, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r., poz. 59 z późn. zmn.) w art. 137 ust. 1 (oddziały sportowe) oraz w art. 139 ust.1 (oddziały dwujęzyczne).

I. Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej:

 • Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. Uczniowie mieszkający w obwodzie są przyjmowani do szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w danej szkole pozostaną jeszcze wolne miejsca, po przyjęciu dzieci z obwodu.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata, który składa się bezpośrednio do dyrektora szkoły.
 • Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech publicznych szkół.
 • W przypadku większej liczby kandydatów bierze się pod uwagę kryteria oraz odpowiadające im wartości punktowe, określone w Uchwale Rady Miasta Świdnik podjętej na sesji w dniu 30.03.2017r.
 • Uchwała Rady Miasta określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia niżej wymienionych kryteriów:

1. Kryteria przyjęcia ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 • realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata w szkole, do której składa wniosek.- 6 punktów;
 • uczęszczanie kandydata do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 5 punktów;
 • szkoła została wskazana na I miejscu we wniosku o przyjęcie kandydata, jako najbardziej preferowana - 4 punkty;
 • zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka (np. babci, dziadka) wspierających rodziców w realizacji potrzeb dziecka, szczególnie w zakresie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych - 3 punkty;
 • położenie szkoły w odległości do 3 km od miejsca zamieszkiwania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców - 3 punkty;
 • wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty;
 • niepełnosprawność w rodzinie kandydata (jednego lub obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata) – 2 punkty;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzania powyższych kryteriów

 • oświadczenia składane na piśmie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń;
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046, poz. 1948);
 • kopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz.575,1583,1860).

II. Rekrutacja do oddziału sportowego w klasie IV szkoły podstawowej (137 ustawy Prawo oświatowe):

Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, a na drugim etapie – kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2.

III. Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w klasie VII szkoły podstawowej (art.139 ustawy Prawo oświatowe):

1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/19

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2018r. do 20.03.2018r.

do 17.08.2018r.

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego w ogólnodostępnej szkole podstawowej (do klasy IV) lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej (do klasy VII).

od 01.03.2018r. do 20.03.2018r.

do 17.08.2018r.

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 prawa oświatowego.

do 28.03.2018r.

21.08.2018r.

3a

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust.1 prawa oświatowego.

do 16.04.2018r.

21.08.2018r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I szkoły podstawowej oraz klas IV (oddział sportowy) dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa art. 150 ust.2 ustawy.

do 13.04.2018r.

do 23.08.2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, w tym:

16.04.2018r.

24.08.2018r.

5a

Do oddziałów dwujęzycznych

25.06.2018r.

24.08.2018r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, w tym:

od 16.04.2018r. do 20.04.2018r.

od 24.08.2018r. do 28.08.2018r.

6a

Do oddziału dwujęzycznego.

do 27.06.2018r.

do 28.08.2018r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.06.2018r.

30.08.2018r.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top