Zarządzenie OW Nr 113/2020 Burmistrza Miasta Świdnik

z dnia 29.07.2020r.

w sprawie

wzoru dokumentów wykorzystywanych w procesie przyznawania i wypłaty stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Na podstawie

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz 713) i § 5 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 09.07.2020r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020r., poz.3846) zarządzam, co następuje:

§1.1. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium danego stopnia dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wzór informacji niezbędnej do uruchomienia wypłaty środków z tytułu przyznania uczniowi stypendium Burmistrza Miasta Świdnik oraz wystawienia PIT-11, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

WNIOSEK