Zarządzenie OW Nr 113/2020 Burmistrza Miasta Świdnik

z dnia 29.07.2020r.

w sprawie

wzoru dokumentów wykorzystywanych w procesie przyznawania i wypłaty stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Na podstawie

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz 713) i § 5 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 09.07.2020r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020r., poz.3846) zarządzam, co następuje:

§1.1. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium danego stopnia dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wzór informacji niezbędnej do uruchomienia wypłaty środków z tytułu przyznania uczniowi stypendium Burmistrza Miasta Świdnik oraz wystawienia PIT-11, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

WNIOSEK

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top